Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Pangalaman Abah Nguseup di Walungan

2

Ku : H.Dede Asy'arie

Ayeuna mah Abah deuk ngadongeng heula bab ‘ pernguseupan ‘ nya ? sabab , kieu-kieu oge Abah teh kungsi jadi “ Angler “ nepika boga 32 pakakas kumplit keur nguseup.

Anu deuk didongengkeun anu mimiti nyaeta pangalaman dulur Abah waktu nguseup di Majingklak, Kalipucang. Nguseupna teh cenah, dina parahu leutik tapi pakakas nguseupna kacida kumplitna.

Jeujeur ge duka sabaraha rupa kitu deui sarupaning eupan ge lain bae eupan hirup malah eupan lalaukan tina karet ge campuh. Salian ti make jeujeur manehna ge make gulungan nylon gede, keur ngala lauk badag di laut cenah.

Nguseupna beuki lila beuki pogot da loba nu nyorang, ngan kapeutingna keun cenah loba nu tarumbang, teu kuateun nahan tunduh.

Jeujeurna ditegerkeun da make kikincring supaya dimana aya nu nyorang, kikincringna disarada. Gulungan nylon gede oge ditegerkeun, eupanna lauk Tongkol sagede leungeun ! Beuki peuting, beuki simpe.

Nu kadenge ukur guruhna sora lambak laut kidul. Nu ngaruseup beuki asa dipepende, katambah carape urut tadi beurang sigana mah, nyalegrek diaradu kerek.

Hararudang soteh cenah pedah kasimbeuhan cai laut jeung mentrangna panon poe. Na atuh cenah barang tingkuniang hudang, kabeh ge euweuh nu teu reuwas ! Parahu na laju meulah lambak.

“Horeng geus aya di tengah laut euy Ji !, parahu terus laju, sigana kabawa ku lauk nu nyorang kana teger nylon badag tea” ceuk sobat Abah mani daria.

Deuk percaya deuk hanteu cenah, horeng geus nepika Cilacap dibabawa ku lauk badag ! “beunang laukna ? sagede kumaha ?” cekeng asa teu pati percaya.

“Nya beunang atuh da cape-eun laukna ge, bayangkeun we ti Majingklak, ngagugusur parahu nu dieusi ku genep jelema baradag siga ana, nepika basisir Cilacap, lauk Hiu sagede lisung”  ceuk ki sobat deui teu riuk-riuk.

Teu percaya ? percaya we laaah ! da teu rugi ieuh ! Ngadenge dongeng ki sobat, Abah jadi ras inget kana pangalaman sorangan. Harita ngadon nguseup ka Kalapa Genep, Tasikmalaya kidul.

Indit jeung anak minantu, ngahaja pedah keur salse. Miang ti imah ngahaja make mobil box paranti ‘nganvas' minantu. Dijerona dingeunah-ngeunah make kasur sagala.

Mawa eupan anak lauk emas saukuran cingir, paling gede ge sagede curuk, aya meureun satengah ember mah .Meunang tempat panguseupan panuduhan urang dinya nu kabeneran milu ti Cikatomas.

Ngeunaheun pisan, dibasisir walungan, aya pasir siga di basisir laut. Memeh der nguseup nu pangheulana dipigawe nyaeta masang heula kemah, terus mirunan seuneu keur ngaliwet bari rek meuleum hayam pamere urang dinya nu tadi milu ti Cikatomas tea.

Barang keur tatahar, tingtorojol urang kampung didinya, sarua rek ngaruseup. Ngan beda, maranehna mah teu mawa jeujeur siga rombongan uing. mawana gulungan nylon baradag.

Memeh prung nguseup, maranehna kaciri mirunan seuneu, rek ngaraliwet sigana mah. “Deungeuna mah meuleum we eupan tilu siki mah” cenah ka baturna.

Rada kerung Abah ge ngadengena teh, maenya eupan sagede-gede cingir mahi keur deungeun liwet? Nu dititah meuleum lauk langsung nyokot “eupan” tea tina ember karet nu badag, terus ngaluarkeun tilu “eupan” nyaeta lauk emas sagede-gede leungeun kolot!

Karek kaharti ayeuna mah, bari hayang seuri ongkoh, Abah mah nu rek diuseupan ge can tangtu meunang nu sagede kitu, ari maranehna mah nu dipake eupan lauk nu gede teh.

Terus kumaha tah kadituna ? Kadituna mah nya ngaruseup we sewang-sewangan. Rombongan Abah mah di basisir walungan deukeut kemah jeung pirunan, ari urang dinya mah ka beh girangkeun deukeut lamping.

Ari rombongan Abah mah sanggeus ngeupanan teh, langsung nanceb-nacebkeun jeujeur dina pasir, ngajajar aya kana genepna.

Sawatara urang dinya mah sanggeus ngeupanan ku lauk nu sagede – gede leungeun tea, langsung tingbelewer ngalungkeun nylon baradag ka tengah walungan.

Minangka kukumbulna nyaeta ku kalapa kopong. Nylon nu baradag tea ditalikeun kana tatangkalan baradag nu aya di sisi walungan. Geus kitu mah lur we ditaringgalkeun.

Waktu ditanyakeun teh ukur ngajawab, isuk deui we cenah diteang da mun disorang ge moal bisaeun kabur ieuh ! Cenah mani enteng pisan. Nguseup ti Magrib, euweuh nu noel-noel acan. Ngan tengah peuting waktuna panon geus cepel, jeujeur tingkirincing malah nu hiji mah lapur kaseot kabawa kabur ku lauk.

Nu lima deui rikat ditarewak. Tanaga lauk kacida bedasna, ku taksiran sigana moal kurang ti sagede-gede hihid ukuran lauk nu nyorang teh. Teu kungsi lila, lauk bisa kaangkat, ari diangkat mani jauh tina taksiran, ukuran lauk teu leuwih ti ukuran dampal
leungeun.

Lauk kakap Hideung ceuk urang dinya mah. Ngan sakitu-kituna beubeunangan nguseup mah teu kurang-teu leuwih, nambahan soteh meunang hurang sagede –gede leungeun jeung lauk rada gede beunangna urang dinya nu milu ti Cikatomas tea, kitu ge beunang ngobor make panah !

Ari urang dinya nu nguseup ku nylon baradag tea, diteangna isuk-isuk. Enyaan we teu bisaeun kabur. Sapeupeuting kadenge tinggujubarna lauk motah hayangeun leupas, matak teu bisa sare nu ngadenge hayang geura isuk, hayang ningali sagede kumaha laukna.

Nu nyorang horeng lauk Hiu nu jarambah asup ka walungan dina waktu cai laut keur beukah. Teu gede ukur sagede anak munding ! he he he he, kabitaeun !

Tah kitu caritana pangalaman Abah nguseup di Walungan teh. Wallohu'alam bisshowab. Wassalam ! (*)

2 Comments
  1. […] memancing menjadi aktivitas yang banyak dilakukan masyarakat untuk sekedar menyalurkan hobi. Meski sebatas hiburan, jika tidak mendapatkan ikan, niat menghilangkan stres dengan memancing […]

  2. […] Baca juga : Pangalaman Abah Nguseup di Walungan […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.