Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Dongeng Haji Zenal “Wawales Ka Jalma Sholeh”

0

–  Poe ieu mah, Abah masih deuk nyaritakeun dongeng pangalaman jamaah urang, naha anu umroh atawa anu mukim di Arab.

Dongeng ieu nyaritakeun pangalaman haji Zenal Arifin waktu anyaran keneh cicing di Mekkah. Dina hiji poe manehna jeung sobatna haji Muhidin urang Pagelaran dina hiji Subuh sabada na Towaf bari reureuh nungguan adzan ngalobrol jeung sobatna teu lila torojol aya nu nyampeurkeun hiji pamuda anu ngaku na mah urang Pakistan.

Nyarita ku basa Inggris nyaritakeun yen manehananana katut kulawargana nyaeta anak pamajikan jeung mitoha geus dua poe kalaparan alatan loketna aya nu nyopet. Ngan untung na we cenah ceuk eta pamuda loba dulur di Mekkah, haji Zenal malik nanya mana atuh dulur-dulur ente teh? Eta pamuda ngajawab bari seuri “Pan ente diantara na sasama muslim pan muslim jeung muslim teh dulur lin? ceuk eta pamuda bari teu weleh seuri.

Baca Juga: 

Abah Mah Papajar Istimewa

Inti na mah eta pamuda teh menta tulung ceuk haji Zenal. Uing cupu capa neangan duit dina pesak, gorehel aya duit 10 real cadangan keur sarapan balik solat subuh. Langsung di bikeun ka eta pamuda, duka sabaraha kali pemuda eta nganuhunkeun nana bari langsung ngaleos nyampeurkeun kulawarga na. Sobat haji Zenal haji Muhidin noel bari bangkenu “Nanaonan ari kang haji make percaya kanu kitu patut, nipu eta teh kang haji pagawean nana kitu neangan duitna”.

Ceuk haji Zenal ka abah nyarita ambeukeun mereun pedah jatah sarapan manehanana leungit. Ku haji Zenal di caritaan keun bae rek nipu oge da lain urusan urang, ngan mun seug enya kajadian maranehanana kalaparan heg teu di tulungan ku urang pan jadi dosa ka urangna. Haji Muhidin ukur ngabetem di omongan kitu teh.

Jadi caritana mah sarapan poe eta ukur ku roti sabililah jeung cai mineral pamere ti karajaan. Sajajalan haji Muhidin di upahan tong jadi pikiran rek iraha deui urang nyieun kahadean ka batur. Barang nepika gedong kasampak aya semah anu rewo ku babawaan kayaning anggur apel jeruk aya bakakak hayam jeung inuman kaleng anu seger da kitu ilahar na di Mekah mah semah teh sok rebo ku babawaan.

Baca Juga:

Cianjur Masih Berupaya Perbaiki Pengelolaan Sampah

Simanahoreng eta semah teh jurungan ti dulurna haji Zenal anu cicing di Misfalah. Hayang di pangmasakkeun ku haji Zenal cenah arek syukuran. Harita semah tea ngeupeulan duit 2000 real jeung catetan menu pasakan jeung lobana tamu. Harita keneh haji Zenal menta di anteur ka haji Muhidin ka pasar Seng tina duit 2000 real ngan kapake 1000 real, harita keneh balik ti pasar langsung ka imah dulur na anu di Misfalah tea.

Basa sesa anu 1000 real tea rek di pulangkeun ka dulurna haji Zenal kalah nitah di ampihan. Kacaritakeun masak nepika beres keur syukuran, tengah peuting dianterkeun balik ku dulurna nepika gedong bari barang jrut turun tina mobil di keupeulan deui amplop pas di buka di gedong eta amplop eusina aya kana 500 real.

Ku haji Zenal eta duit nu 1.500 real tea di tingalikeun ka haji Muhidin bari nyarita tadi mah ngarasa rugi mikeun duit 10 real ayeuna ku Gusti Alloh di gantian na ge 1.500 real matak jalma kudu alus sangka komo deui ieu keur di Mekkah di kontanan. Sakitu heula we nya “Wawllohu'alam bisshowab”. Wassalam***

Ku: H. Dede Asy'arie

Leave A Reply

Your email address will not be published.